ПРАВНИ УСЛУГИ

Предоставяме правни услуги и консултации на местни и чуждестранни юридически лица по всички аспекти на стопанската им дейност в страната и чужбина, а именно – данъчни, търговски, облигационни, вещно-правни, трудово-осигурителни и административни.
Широкият спектър от правни услуги, които можем да Ви предложим, е гаранция за безпроблемното стартиране и успешното развитие на Вашия бизнес. Стремим се да подхождаме с разбиране към Вашите проблеми и да Ви предложим решение, което отговаря в най-голяма степен на Вашите нужди, съобразно спецификата на конкретния казус. Мотивирани от желанието си да Ви бъдем полезни и да останете удовлетворени от нашите услуги, ние разглеждаме задълбочено и с внимание всеки отделен проблем в сферата на Вашите бизнес отношения, опитвайки се да предвидим евентуалните усложнения в бъдеще и да предотвратим възникването на спорове и конфликтни ситуации с Вашите партньори.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ
Желаете да започнете бизнес в България или да разширите своя, като учредите ново дружество, дъщерно дружество или обедините няколко дружества? Нашият екип ще Ви окаже правна помощ и съдействие при:

 • избор на подходяща правно-организационна форма;
 • учредяване и регистрация търговски дружества с българско и чуждестранно участие, клонове на местни и чуждестранни търговци в България;
 • учредяване и регистриране на търговско представителство, фондации и сдружения с нестопанска цел;
 • регистриране на обединения на търговци – холдинг, консорциум;
 • преобразуване на търговски дружества – сливане, вливане, разделяне, отделяне и преобразуване чрез промяна на правната форма.


ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ
Вече имате регистрирана фирма в България и развивате собствен бизнес? Имате нужда да смените управителя или седалището и адреса си на управление, налага се да преструктурирате капитала си чрез промяна на неговия размер или да направите апортна вноска, желаете да промените съдружниците или техните дялове, искате да назначите прокурист или прехвърлите предприятието, трябва да публикувате годишния си финансов отчет? Необходимо е да прекратите дейността на фирмата и да ликвидирате предприятието?
Ние можем да Ви съдействаме при вписването на всякакви промени в обстоятелствата по регистрацията на фирми.


КОМПЛЕКСНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Получаването на навременна и компетентна правна помощ е особено важно за всеки търговец или юридическо лице с нестопанска цел с оглед безпрепятственото уреждане на взаимоотношения с партньори, клиенти и доставчици. За да обхванем всички аспекти на Вашата дейност и своевременно да получите необходимата правна помощ, ниe Ви предлагаме текущо правно обслужване на юридически лица. Нашата помощ включва:

 • Изготвяне на всякакви вътрешно-фирмени документи – Правилник за вътрешния ред, Правила за структурата и организацията на работната заплата, Инструкция за обработване лични данни,  Вътрешни правила по ЗМИП и ЗМФТ;
 • Изработване на общи условия, бланкови или специфични договори и допълнителни споразумения;
 • Консултации при установяването, изменението и прекратяването на трудови и осигурителни правоотношения;
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, протоколи и заповеди на работодателя;
 • Съдействие при предотвратяването на трудови спорове между работодател и служител;
 • Издаване на всякакви удостоверения от съответните компетентните държавни и общински органи с оглед спецификата на Вашата дейност;    
 • Периодично предоставяне на актуална информация за всички промени в българското законодателство.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРИ
Предлагаме комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори, ведно с приложенията към тях, както и представителство при сключването им.

 • Консултиране във връзка с предстоящото сключване на договори в областта на гражданския и търговския оборот;
 • Изготвяне на конкретен договор, в съответствие с желанията на клиента - предварителни и окончателни договори за покупко-продажба, дарение, дистрибуция, консултантски, лизингови, рекламни, заеми, комисионни, спедиционни, договори за поръчка и изработка, както и споразумения, меморандуми за намерения и други документи;
 • Договори за наем и управление на недвижими имоти;
 • Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения.

ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО
Нормативно установените трудови и осигурителни правоотношения създават множество проблеми между работодателя и неговите работници/служители. За да избегнете трудово–осигурителните конфликти ние Ви предоставяме нашите услуги:

 • Сключване, изменение и прекратяване на индивидуални трудови договори;
 • Налагане на дисциплинарни наказания;
 • Реализиране на имуществената отговорност на работниците/служителите;
 • Консултиране за вида и размера на осигурителните вноски в търговски дружества;
 • Консултиране относно приложимото осигурително законодателство при работа в Европейския съюз;
 • Подготовка на документи и съдействие за издаване на удостоверения А1.

ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
Динамичните промени в данъчното законодателство налагат необходимостта от своевременна информираност и адаптация на Вашия бизнес към новостите в сферата на данъчното облагане. Предлагаме Ви спокойствие и данъчна сигурност на Вашето предприятие с нашите услуги:

 • Становища по данъчни казуси по всички данъчни закони;
 • Данъчно планиране на корпоративни и персонални данъци;
 • Консултации и ефективни данъчни решения при преобразувания на търговски дружества.

Партньорството с широк кръг от външни консултанти и експерти, ни позволява да Ви предложим и разнообразни допълнителни услуги.