СЧЕТОВОДСТВО

В БАНД вярваме, че Вашият счетоводител трябва да върши доста повече от това да Ви съобщава колко данъци дължите и до кога трябва да ги платите. Ние сме организация, която поставя интересите на клиентите си на водеща позиция и можем да Ви помогнем да определите по-точно стратегията и целите на компанията, която ръководите.

Счетоводните услуги предлагани от нас включват приемане с опис на счетоводните документи от страна на клиента, осчетоводяването им навреме, правилното начисляване на дължимите данъци, навременна подготовка на декларации и отчети и предоставянето им на съответните институции в определените срокове. Всичко това правим с отговорност за работата, както е уговорено в писмен договор с всеки от нашите клиенти.

БАНД предлага услуги по текущо счетоводно обслужване, базирани на следните основни елементи:

 • разработване на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан в съответствие със спецификата на осъществяваната дейност;
 • осчетоводяване на първичните счетоводни документи;
 • съставяне на счетоводни и данъчни амортизационни планове;
 • определяне на себестойност на произвежданите продукти и/или извършваните услуги;
 • преоценка на активи и пасиви;
 • изготвяне на справки и финансови отчети;
 • изготвяне и подаване на декларации, включително и електронно деклариране;
 • представителство пред различни държавни институции;
 • изготвяне на платежни документи, включително и електронно банкиране;
 • регистрации и промени пред НАП, НОИ, БНБ, НСИ и други държавни институции;
 • консултации и практическо прилагане на СИДДО и други.