КОНТРОЛ И АНАЛИЗ

Съвременната бизнес практика диктува необходимостта не само от текущо счетоводно регистриране на стопанските операции, но и от преглед по правилността на осъществяваната дейност, както и от анализиране на показателите във финансовите отчети и тяхното оптимизиране.

За да отговорим на тези потребности ние можем да извършваме следните действия:

 • запознаване със спецификите на дейността на дружеството и изготвяне на критерии, на които трябва да отговаря отчетността му;
 • периодична проверка на счетоводната документация, степента на спазване на нормативните актове и търговските обичаи;
 • следене на всички нормативно определени счетоводни, данъчни и осигурителни срокове;
 • легално оптимизиране на финансовия резултат, основано на нормативните разпоредби;
 • съставяне на годишен финансов отчет (ГФО);
 • осигуряване на одиторски контрол и заверка на ГФО;
 • изготвяне на финансови отчети по МСФО и тяхното анализиране;
 • анализ на динамиката на финансовите резултати, дълготрайните и краткотрайните активи, вземанията, задълженията и капиталова структура, обобщаващ анализ на финансовите съотношения;
 • изготвяне на междинни финансови отчети;
 • създаване на потребителски справки по зададена форма и критерии;
 • извършване на ревизии и/или инвентаризации на обекти и подотчетни лица.