Промени в сроковете по данъчните и счетоводните закони

ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Удължава се срокът до 30 юни 2020 г. за следните задължения:

Подаване на годишни данъчни декларации за деклариране на корпоративен данък (чл. 92, ал 2 от ЗКПО);
Внасяне на корпоративния данък за съответната година след приспадане на внесените авансови вноски (чл. 93 от ЗКПО);
Деклариране и внасяне на данъка върху разходите (чл. 217, ал. 2 от ЗКПО).

През 2020 г. юридическите лица правят авансовите вноски по ЗКПО на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване на следните особености:

  1. Ако вече е подадена Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното. Предоставена е възможност при необходимост (с цел промяна на декларираното) да се подаде коригираща декларация по реда на чл. 88 от ЗКПО;
  2. Ако се подаде ГДД за 2019 г. до 15 април 2020 г. - авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
  3. Ако не  е подадена ГДД за 2019 г. до 15 април 2020 г. - авансовите вноски се декларират с образеца на ГДД в срок до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

До 30 септември 2020 г. се удължават сроковете за:

Публикуване на годишния финансов отчет в Търговския Регистър,
Консолидирания финансов отчет и
Годишните доклади,

До 30 юни 2020 г. се удължава срокът за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетната 2019 година.

Ако до 30 юни 2020 г. данъкът върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства е платен за цялата година, то лицата имат право на 5% отстъпка.

 

ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

За всички физически лица, независимо дали са самоосигуряващи се такива и/или са получили доход през 2019 г. (с изключение на доход от трудово правоотношение) срокът за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъка по нея се запазва до 30.04.2020 г.

Удължаването на срока, за тези две задължения, до 30 юни 2020 г. се отнася САМО до:

  1. Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци и
  2. Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

Ако все пак тези лица, подадат декларацията си и довнесат данъка си в срок до 31 май 2020 г., то тези лица ще  имат право да ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, се ползва от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

Ако до 30 юни 2020 г. данъкът върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства е платен за цялата година, то лицата имат право на 5% отстъпка.

Ten offices of NRA with new bank accounts from 1 Aug 2018

Ten offices of NRA with new bank accounts from 1 August 2018.

10 offices of the NRA will have new bank accounts for payment of taxes, social security contributions and other public receivables from 1 August 2018. The change is due to the merger of EIBANK into United Bulgarian Bank, where the revenue administration has kept accounts so far. The new accounts will include payments from citizens and legal entities with registration in all NRA offices in Sofia, including the registered in "Average taxpayers and insurers", as well as the offices of Sofia-district, Gabrovo, Dobrich, Kardjali, Montana, Pernik, Rousse, Stara Zagora and Yambol. For more details, please read on the NRA's website http://www.nap.bg/news?id=3687.

Tax relief for children

According to a change in the Personal Income Tax Act (effective as of 01.01.2015) under certain conditions tax deductions for children can be used.

Declarations were published on 11.11.2015.

For further information - please contact your accountant at BAND or send a mail to:office@band-cm.com.

Consolidated Bulgarian version of ISFR

consolidated version  of International Financial Reporting Standards in Bulgarian language was published and it is available at the folowing link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1399554915270&uri=CELEX:02008R1126-20140101.

Full text of the Bulgarian language can be downloaded here

IAS Changes

On 20th November 2013 Regulation (EC) 1174/2013 with Regulation (EC) 1126/2008 were adopted amendments to certain International Standards in relation to International Financial Reporting Standards (IFRS) 10 and 12 and IAS 27.

The changes affect the basic definition of an investment company and is available from January 1, 2014.

The full text of Reglametna can be downloaded here.Regulation (EC) 1174/2013