Промени в сроковете по данъчните и счетоводните закони

ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Удължава се срокът до 30 юни 2020 г. за следните задължения:

Подаване на годишни данъчни декларации за деклариране на корпоративен данък (чл. 92, ал 2 от ЗКПО);
Внасяне на корпоративния данък за съответната година след приспадане на внесените авансови вноски (чл. 93 от ЗКПО);
Деклариране и внасяне на данъка върху разходите (чл. 217, ал. 2 от ЗКПО).

През 2020 г. юридическите лица правят авансовите вноски по ЗКПО на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване на следните особености:

  1. Ако вече е подадена Годишна данъчна декларация (ГДД) за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното. Предоставена е възможност при необходимост (с цел промяна на декларираното) да се подаде коригираща декларация по реда на чл. 88 от ЗКПО;
  2. Ако се подаде ГДД за 2019 г. до 15 април 2020 г. - авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното;
  3. Ако не  е подадена ГДД за 2019 г. до 15 април 2020 г. - авансовите вноски се декларират с образеца на ГДД в срок до 15 април 2020 г., като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

До 30 септември 2020 г. се удължават сроковете за:

Публикуване на годишния финансов отчет в Търговския Регистър,
Консолидирания финансов отчет и
Годишните доклади,

До 30 юни 2020 г. се удължава срокът за обявяване на декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството за предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетната 2019 година.

Ако до 30 юни 2020 г. данъкът върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства е платен за цялата година, то лицата имат право на 5% отстъпка.

 

ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

За всички физически лица, независимо дали са самоосигуряващи се такива и/или са получили доход през 2019 г. (с изключение на доход от трудово правоотношение) срокът за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на данъка по нея се запазва до 30.04.2020 г.

Удължаването на срока, за тези две задължения, до 30 юни 2020 г. се отнася САМО до:

  1. Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци и
  2. Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

Ако все пак тези лица, подадат декларацията си и довнесат данъка си в срок до 31 май 2020 г., то тези лица ще  имат право да ползват отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, се ползва от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани.

Ако до 30 юни 2020 г. данъкът върху недвижимите имоти или данъка върху превозните средства е платен за цялата година, то лицата имат право на 5% отстъпка.

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август 2018

10 офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август 2018 г. Промяната се налага заради вливането на СИБАНК в Обединена българска банка, в които приходната администрация е поддържала сметки досега. По новите сметки ще се нареждат плащания от граждани и юридически лица с регистрация във всички офиси на НАП в град София, включително регистрираните в „Средни данъкоплатци и осигурители“, както и офисите София-област, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. За повече подробности прочетете на страницата на НАП http://www.nap.bg/news?id=3687

Данъчни облекчения за деца

Съгласно промяна в ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2015г.), според която при определени условия могат да се ползват данъчни облекчения за деца, на 11.11.2015г. бяха публикувани декларациите, с които ще може да се ползват облекченията. 

В Глава Четвърта, член 22в е предвидено облекчението да се ползва, когато са налице следните обстоятелства:

1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. детето не е навършило пълнолетие;

3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че лицето представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Данъчната основа се намалява по следния начин:

1. двеста лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. четиристотин лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;

3. шестстотин лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

За деца с увреждания: Две хиляди лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

Облекчението се ползва по два начина:

1. чрез подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 03.05.2016г. Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация: - Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или - Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006);

2. чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г.

Българска версия на МСФО

Публикувана е Консолидирана версия на български език на Международните стандарти за финансово отчитане, която е достъпна на следния линк:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1399554915270&uri=CELEX:02008R1126-20140101.

Пълния текст на български език може да изтеглите от тук 

Изменения в някои МСС

На 20 ноември 2013г. с Регламент (ЕС) 1174/2013 на комисията за изменение на Регламент (ЕО) 1126/2008 бяха приети  изменения на някои Международни Стандарти във връзка с Международни Стандарти за Финансова Отчетност (МСФО) 10 и 12 и МСС 27.

Промените касаят основно дефинициите за инвестиционно предприятие и се предлагат от 01 Януари 2014 година. 

Пълният тексст от Регламетна може да изтеглите оттук.Регламент (ЕС) 1174/2013