ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ(ДДПО)

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО) съчетава няколко преимущества пред други дългосрочни спестовни продукти - гъвкавост, доходност, ликвидност, ниска степен на риск и същевременно възможност за ползване на данъчни облекчения. То е алтернативен продукт на животозастраховането, но  при ДДПО няма отчисления за рисково покритие, което обяснява и по-високата доходност. Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е един малкото финансови продукти, който да се запази ползваното данъчно облекчение при внасянето им. За разлика от останалите инвестиционни продукти, при които средствата ползвали данъчно облекчение се облагат с данък при получаването им, всички плащания от ДПФ при придобиване право на пенсия са необлагаеми. Ако изберете САЛАРИО ООД за ваш консултант, може да сте спокойни, че стандарта ви на живот ще се запази и след пенсионирането.

ЕК одобри изменения в МСФО 7 и МСС 32

Европейската Комисия одобри за прилагане изменения в МСФО 7 и МСС 32
06 януари 2013г.

На 13 декември 2012 година е приет Регламент (ЕС) № 1256/2012 на Европейската Комисия за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета. Приети са изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 32.

Предприятията прилагат измененията както следва :•Измененията на МСФО 7 и породените от него изменения на МСС 32 от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2013 г.
•Измененията на МСС 32 от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 г.